A Kalo-Komplex Kft. az alábbi adatvédelmi és –kezelési elveket és politikát folytat, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen adatvédelmi szabályzat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel - összhangban készült és célja hogy a boltkozpont.hu (necsaknezd.hu) honlap látogatóit megismertesse a róluk gyűjtött adatok köréről, ezen adatok felhasználási módjáról valamint az adatok biztonságos kezeléséről.

Szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére biztosított, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

I. Ki kezeli a látogatói adatokat?

A www.boltkozpont.hu (és necsaknezd.hu) honlapját, valamint az összegyűjtött adatokat a

Kalo-Komplex Kft. kezeli és felügyeli.

(székhely: 6326 Harta, Kossuth L. u. 11.

elérhetőség: info@necsaknezd.hu.


II. Az általunk gyűjtött adatok köre:

Promóciós jelentkezések, e-mailben vagy más csatornán folytatott kommunikáció vagy regisztráció (pl. hírlevél szolgáltatás), illetve előfizetést igénylő szolgáltatások esetén a www.boltkozpont.hu (és necsaknezd.hu) honlapon személyes adatok (név, születési dátum, személyi ig. szám, cím, e-mail, telefonszám stb.) megadását kérhetjük. 

III. Látogatói adatok felhasználása:

Adatai megadása önkéntes. Ha a kért személyes adatokat a részünkre megadja ezzel hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat a Kalo-Komplex Kft., kizárólag az azonosítása/beléptetése és a www.boltkozpont.hu (és necsaknezd.hu) honlapon való szolgáltatások kezeléséhez, a hírlevél küldés zökkenőmentes lebonyolítása céljából kezelje.

A személyes adatokat a hatályban lévő adatvédelmi törvényeknek és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően rögzítjük, használjuk fel és védjük. Személyes adatait elsődlegesen szolgáltatások nyújtása kapcsán használjuk fel. Ezek az információk a boltkozpont.hu (és necsaknezd.hu) honlap és hozzá kapcsolódó szolgáltatási körrel és/vagy nagyon gondosan megválogatott kereskedelmi partnerei termékeivel, akcióival vagy közleményeivel lehetnek kapcsolatosak. Ilyen üzeneteket csak akkor küldünk, ha beleegyezett abba, hogy ezeket az információkat tartalmazó e-mail-eket és/vagy SMS-eket és/vagy postai küldeményeket fogad. A Kalo-Komplex Kft. a megadott adatokat látogatási statisztikáinak elemzése és látogatói preferenciák meghatározására mind általános, mind személyes szinten felhasználhatja. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jövőben nem kíván a fentiek szerinti e-mail-eket és/vagy SMS-eket és/vagy postai küldeményeket fogadni, úgy a info@necsaknezd.hu e-mail címre küldött leveledben ezt kérheti. Adatait kizárólag a fenti célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük.

IV. Látogatói adatok védelme

A Kalo-Komplex Kft. megteszi az ésszerűen elvárható technikai és szervezeti jellegű biztonsági intézkedéseket, hogy a honlap meglátogatásakor megadott személyes adataidat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Személyes adataid biztonságos hálózatokon tároljuk, és csak korlátozott számú, olyan személyek érhetik el azokat, akikre kivétel nélkül titoktartási kötelezettség vonatkozik. Felhívjuk figyelmed, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat adsz meg, fennáll annak a veszélye, hogy egy külső fél valamilyen módon megszerzi és felhasználja ezeket az adatokat. Bár a Kalo-Komplex Kft. minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a látogatók személyes adatainak védelme érdekében, nem tudja garantálni az interneten küldött adatok biztonságát, így minden ilyen adatküldés a látogató felelősségére történik. 

V. Adatok továbbítása harmadik felek számára

A Kalo-Komplex Kft., érdekkörébe tartozó vállalatokon kívül (de számukra is kizárólag a fent ismertetett célból, és az alább ismertetett módon) illetve domain név ügyintézéssel kapcsolatosan az adott domain nyilvántartó részére, harmadik felek számára semmilyen formában nem értékesítjük vagy adjuk tovább felhasználóink személyes adatait anélkül, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően ehhez előbb beleegyezését nem kérnénk. Tájékoztatjuk azonban, hogy adatait átadhatjuk olyan partnerek és egyéb felek számára, akik segítségünkre vannak a honlap tervezésében és működtetésében, a szolgáltatások teljesítésében (például nyeremények kiszállítása, domain nyilvántartók) vagy az adatok elemzésében. Ezek a harmadik személyek a személyes adatait kizárólag a rájuk bízott feladat elvégzéséhez használják fel, és kötelezettséget vállalnak az adatok védelmére. A személyes adatokat ezen kívül kötelesek vagyunk kiadni a vonatkozó törvényi feltételek fennállása esetén is.

VI. Külső felekre mutató hivatkozások

A www.boltkozpont.hu (és necsaknezd.hu) honlapon esetenként harmadik felek által biztosított tartalmakra mutató hivatkozásokat teszünk elérhetővé, melyek tartalmáért a Kalo-Komplex Kft. kizárja a felelősségét. Tájékoztatunk, hogy az ilyen hivatkozások használatakor Ön elhagyja a Kalo-Komplex Kft. szolgáltatási tartományát, így azokra jelen adatkezelési szabályzat rendelkezései nem vonatkoznak. Ezért az ilyen webhelyeket kizárólag saját felelőssége látogatja meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a külső webhelyek saját cookie-kat küldhetnek, adatokat gyűjthetnek, illetve személyes információkat kérhetnek. 

VII. Az adatok pontossága, helyesbítése, törlése, vagy leiratkozás

A Kalo-Komplex Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosan kerüljenek rögzítésre. Amennyiben a személyes adatait helyesbíteni szeretné, bejelentkezés után a "saját fiókom adatai" menüpont alatt szerkesztheti, vagy kérjük, hogy módosítási igényét az info@necsaknezd.hue-mail címre küldött levélben jelezze. Egyúttal arra kérjük, hogy amennyiben személyes adataiban változás következik be, regisztrációját ennek megfelelően módosítsa. Tájékoztatjuk, hogy regisztrációját bármikor törölheti, és bármikor leiratkozhat a Kalo-Komplex Kft.-től kapott e-mailekről vagy SMS-ekről, melyet szintén a fenti e-mail címre küldött levéllel tehet meg. Az Önre vonatkozó tárolt személyes adatokról – azonosítását követően - tájékoztatást a fenti e-mail címen kérhet, illetőleg ugyanitt kérheti az Önre vonatkozó, tárolt adatok törlését is.

VIII. Az Adatkezelési szabályzat változásai

A jogszabályi környezet változása és egyéb okok miatt időről időre szükség lehet a jelen Adatkezelési szabályzat módosítására, ezért fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen változtatásokat saját belátásunk szerint elvégezzük, és egyben arra kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a szabályzat tartalmát, hogy mindig tisztában lehessen a www.boltkozpont.hu (és necsaknezd.hu) honlap használatának aktuális feltételeivel.

IX. Elérhetőségeink

Amennyiben a www.boltkozpont.hu (és necsaknezd.hu) honlappal, vagy a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban kérdése vagy javaslata van, kérjük, hogy írjon a következő e-mail címre:info@necsaknezd.hu

X. Hozzájárulás

A Kalo-Komplex Kft. honlapjának használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit. Amennyiben nem ért egyet Adatvédelmi szabályzatunk tartalmával, kérjük ne adja meg személyes adatait.

XI. Jogorvoslat lehetősége

A Kalo-Komplex Kft. mindent megtesz adatai biztonságos kezeléséért, azonban törvényi kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy érzi hogy bármely adatkezelésre vonatkozó törvényi kötelezettségünket megszegtük úgy módjában áll bírósághoz fordulni. Jogorvoslati igény helye A Bács-Kiskun Megyei Bíróság. 

Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során

a) személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

b) különleges adat:

  a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,

  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

e) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

f) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

i) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

j) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

k) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése.

l) cookie (süti): A honlapra való látogatásaival kapcsolatos adatok gyűjtését úgynevezett cookie-k (magyarul: sütik) használatával végezzük. A cookie-k olyan szövegformátumú fájlok, melyek a honlap látogatásakor a felhasználó számítógépére kerülnek elmentésre. Amikor megnyitja webhelyünket, rögzítjük az úgynevezett "kattintási adatfolyamot" (látogatás napja, kiszolgáló címe, tartomány neve stb.). Ezek az adatok az Ön által megadott információkkal együtt lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a látogatók preferenciáit, és szolgáltatásainkat minél inkább a látogatók egyedi igényeihez igazíthassuk. A cookie-k ezenkívül felhasználónevek és jelszavak tárolására is alkalmasak. A cookie-k a böngészők súgóját követve letilthatóak, ám ezzel a honlap sok funkcióját nem tudja majd használni és a www.boltkozpont.hu (és necsaknezd.hu) honlap több érdekes tartalmát nem tudja majd élvezni.